1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienstverlening, aanbieding, bestelling en overeenkomst die betrekking heeft op door Creamunera gevestigd te Hoogeloon/Hapert te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

1.2. In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij Creamunera goederen/producten bestelt en/of koopt.

1.3 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

 1. Totstandkoming en wijziging overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt tot stand na acceptatie door Creamunera door middel van een bevestigingsmail en is voor beide partijen de overeenkomst bindend. Het accepteren van een bestelling of overeenkomst, houdt in dat de klant deze voorwaarden aanvaardt.

2.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, bestellingen of overeenkomsten zoals afbeeldingen, maten, en kleuren strekken slechts ter indicatie. Afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van Creamunera.

2.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de overeenkomsten van Creamunera ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

 1. Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Eventuele bijzondere extra kosten betrekking hebbend op de import en/of inklaring van door Creamunera aan de klant te leveren zaken zijn niet bij de prijs inbegrepen en zijn derhalve voor rekening van de klant.

 1. Betaling en levering

4.1 Betaling dient vooraf aan de levering van goederen/producten plaats te vinden via IDeal. De betaling voor levering van goederen/producten bij afhalen kunnen eventueel via de pin of contact voldaan worden. Indien vooruitbetaling wordt geweigerd, is Creamunera bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

4.2 De verwachte levertijd van reeds vervaardigde goederen/producten, na ontvangst van de betaling, is tussen de 3 en 8 werkdagen. De levertijd voor de op maat gemaakte producten is afwijkend en worden samen met de klant besproken. De verzendkosten van bestellingen onder de € 50,00 zijn voor rekening van de klant. Creamunera verzend alle bestellingen via DPD. 

4.3 Creamunera is op geen enkele manier aansprakelijk voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of niet duidelijk overkomen van bestellingen.

4.4 De klant verplicht zich bij aflevering na te gaan of geleverde goederen/producten beantwoordt aan de overeenkomst. Zo niet dan dient de klant middels een e-mail naar creamunera@gmail.com, binnen 2 werkdagen contact op te nemen. Bij eventuele vragen of klachten zal Creamunera binnen 5 werkdagen reageren en een redelijke inspanning leveren om het probleem op te lossen.

4.5 Wanneer de bestelde goederen/producten zijn ontvangen en niet zijn geopend of gebruikt, heeft de klant de mogelijkheid om binnen 8 werkdagen na ontvangst van het geleverde de onderliggende overeenkomst met Creamunera te ontbinden en de goederen/producten retour te zenden. De goederen/producten dienen in originele en onbeschadigde staat te verkeren. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

4.6 Creamunera behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door de schuld van de klant is beschadigd. De retourbetaling zal binnen 10 werkdagen plaatsvinden.

4.7 Creamunera is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

4.8 Het recht op de bedenktijdregeling van de aankoop is 14 dagen bij goederen/producten. (Zie herroepingsrecht verder in de tekst). 

 1. Garantie

5.1 Indien door Creamunera aan de klant garantie wordt verstrekt ten aanzien van de door haar geleverde goederen/producten zal zij dat uitdrukkelijk schriftelijk aan de klant kenbaar maken. Bij gebreke van een dergelijke uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving kan de klant geen beroep doen op garantie, onverminderd diens wettelijke rechten die voortvloeien uit dwingendrechtelijke bepalingen. .

5.2 Alle eventuele garantieverplichtingen van gebruiker vervallen indien fouten, gebreken of onvolkomenheden ten aanzien van die zaken het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik of beheer van geleverde zaken door de klant of door de klant ingeschakelde derden of indien die het gevolg zijn van een van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien de klant of een derde zonder toestemming van gebruiker wijzigingen in de door gebruiker geleverde zaken heeft aangebracht of heeft laten aanbrengen.

 1. Bescherming

6.1 Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming mag niets van deze website kopieert worden of gebruikt voor andere doeleinden.

6.2 De producten/goederen die vervaardigd en geleverd worden door Creamunera en onder de merknaam RAM zijn geheel beschermd tegen kopiëren of anderzijds gebruik dan waarvoor de producten/goederen dienen. Zonder toestemming van Creamunera is het niet toegestaan de producten van RAM/Creamunera door te verkopen tenzij uitdrukkelijk toestemming is gegeven door de eigenaar.

     7. Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder het product in bezit heeft gekregen.

      8. De verplichtingen van de klant tijdens de bedenktijd. 

Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 1. De klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Creamunera hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Om gebruikt te maken van uw herroepingsrecht verzoeken wij u om ons een e-mail te sturen via creamunera@gmail.com. Binnen uiterlijk 14 dagen na het sturen van de e-mail dient u de producten terug te sturen

 1. De klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Creamunera verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.
 3. De klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Creamunera niet heeft gemeld dat de klant deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de klant de kosten voor terugzending niet te dragen.

Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

      9. Verplichtingen Creamunera bij herroeping

 1. Als Creamunera de melding van herroeping door de klant op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. Creamunera vergoedt alle betalingen van de klant  onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de klant de retourzending door Creamunera is ontvangen. 
 3. Creamunera gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de klant instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de klant.
 4. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Creamunera de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

     10. Uitsluiting herroepingsrecht
Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

Creamunera kan de navolgende producten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Creamunera dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Volgens specificaties van de klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

      2. Producten die naar uw specificatie en op maat gemaakt zijn.